• 18 August , 2022

نماد مجموعه ایران پایدار از دو عنصر و ۵ رنگ تشکیل شده است.

عنصر اصلی این مجموعه «گل نیلوفر» است که در اساطیر و تاریخ ایران از گذشته‌های دور مورد توجه بوده و در بناهای تاریخی گوناگون، از جمله تخت جمشید، به عنوان نمادی مهم مورد استفاده قرار گرفته است. این گل با آیین کهن مهر پیوستگی نزدیک داشته و در آیین زرتشتی به منزله گلی مقدس شناخته می‌شده است.

عنصر دوم این مجموعه «سرو» است که آن را نماد آزادگی، پایداری و زندگی دانسته‌اند. مشخصه اصلی سرو آن است که حتی در زمستان و شرایط سخت همچنان سبز و استوار باقی می‌ماند و همین ویژگی که تا حدود زیادی با شرایط برآمده از جغرافیای سیاسی ایران در برهه‌های سخت تاریخی همانند است آن را تبدیل به نمادی برای کهن تمدن ایران نموده، تمدنی که علیرغم سموم، تندبادها و سرماهای سختی که بر آن وزیده و اثرات ویرانگری بر آن گذاشته است همچنان در تاریخ ادامه دارد و می‌توان آن را یکی از کهن‌ترین تمدن‌های زنده تاریخ جهان دانست.

در گلبرگ‌های نیلوفر نماد مجموعه ایران پایدار، از سه رنگ «سرخ»، «زرد» و «بنفش» استفاده شده است که یادآور سه رنگ اصلی نخستین درفش ایرانیان یعنی درفش کاویانی است.اگر بنا بر انتخاب رنگی به عنوان رنگی تکرار شونده در تاریخ ایران از دوران کهن تا امروز باشد می‌توان آن را «رنگ فیروزه‌ای» دانست؛ رنگی که جدا از تمامی خصوصیات آن به نظر می‌رسد می‌تواند رنگی برای بیان پیوستگی تاریخی ایران از دوران باستان تا دوره اسلامی باشد. از این رو نیلوفر نماد مجموعه به رنگ فیروزه‌ای است.

رنگ سبز سرو نماد مجموعه نیز بیانگر پایداری است. مفهومی که هم بیانگر مشخصه فرهنگ و تمدن ایرانشهر است و هم بیانگر آرزویی که می‌توان برای یکی از کهن‌ترین تمدن‌های زنده تاریخ جهان (یعنی ایران) در سر پروراند.

با در کنار هم قرار گرفتن این ۲ عنصر و ۵ رنگ تلاش شده است نمادی خلق شود که ضمن انتقال معانی گوناگونِ برآمده از تاریخِ پیوسته ایران، احساسی نیکو را در بیننده برانگیخته و بیانگر یکی دیگر از آرزوهای مجموعه ایران پایدار، یعنی «شادکامی ایرانیان» باشد.

طراحی نماد مجموعه ایران پایدار را آقای علی مهیمنی انجام داده‌اند.