در این بخش مجموعه‌ها و افرادی که تمایل دارند به شکل‌های گوناگون از فعالیت سایتِ ایرانِ پایدار حمایت ‌کنند معرفی خواهند شد.