کتاب «زوال اندیشه سیاسی در ایران»، نوشته دکتر «سید جواد طباطبایی» یکی از مهمترین اندیشمندان دهه‌های گذشته در ایران است که پروژه فکری مشخص و منسجمی را در چند دهه گذشته دنبال نموده است. این پروژه فکری در شش اثر مهم طباطبایی بازتاب یافته که به مرور در اپیزودهای مختلف مجموعه روایت ایران به آنها پرداخته خواهد شد.

پیشتر در اپیزود دوم به روایت طباطبایی از ایران بر اساس کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی در ایران» پرداختیم؛ و اکنون در اپیزود دوازدهم بر اساس کتاب «زوال اندیشه سیاسی در ایران» روایت او از ایران را پیگیری خواهیم کرد.

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.